Praca w Urzędzie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odbywaniem stażu, praktyki

Autor : Małgorzata Bosek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zm. Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2), zwanego dalej RODO, informuję, że: 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 124 C, 80-308 Gdańsk, nr tel. 58 52-45-300, 306,
 • Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar
  możliwy jest poprzez e-mail: iod@oum.gda.pl lub listownie na adres urzędu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z:
 • zawarciem i realizacją umowy lub porozumienia dotyczącego odbywania stażu lub praktyki w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku
 • wypełnieniem  obowiązków prawnych  wynikających z realizacji stażu lub praktyki  w tym przepisów o podatkach i rachunkowości oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku  poprzez monitoring. 
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
 • niezbędność wykonania umowy lub porozumienia dotyczącego odbywania stażu lub praktyki lub podjęcia działań przed ich zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów o praktykach absolwenckich, przepisów o podatkach i rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e) w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego  
 • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w przypadku danych osobowych, dla przetwarzania których powyższe podstawy nie mają zastosowania – art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. 
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym podmiotom, w tym podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.  

Podmiotami tymi mogą być w szczególności: 

 • podmioty szkoleniowe, w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń 
 • inne podmioty upoważnione do otrzymania tych danych w celu realizacji w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku stażu lub praktyk.  
 • Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.   
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz odbywania stażu lub praktyki, jak również po ich zakończeniu, zgodnie z przepisami o podatkach, rachunkowości i przepisami dotyczącymi archiwizacji.  
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych osobowych: 
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne – zgodnie z art. 16 RODO
 • ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.  

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

 • W przypadku uzyskania informacji, że przetwarzanie w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odbycia stażu lub praktyki w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy i nawiązania współpracy.  
 • Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  

 

Metadane

Data publikacji : 13.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Bosek
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
do góry