Praca w Urzędzie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru

Autor : Małgorzata Bosek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zm. Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2), zwanego dalej RODO, informuję, że:  

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 124 C, 80-308 Gdańsk, nr tel. 58 52-45-300, 306, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku
 • Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar
  możliwy jest poprzez e-mail: iod@oum.gda.pl lub listownie na adres urzędu.
 • Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą    przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  naboru  na  stanowisko  pracy  w  służbie  cywilnej oraz archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Podanie innych danych w  zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w  dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Podstawą prawną przetwarzania będzie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 265, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 164),
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Dane osobowe mogą być  przekazywane  wyłącznie  podmiotom  do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 164).
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: 
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne – zgodnie z art. 16 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO
 • prawo do usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, jeżeli zgoda została cofnięta – zgodnie z art. 18 RODO.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

 • W przypadku uzyskania informacji, że przetwarzanie w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest wymagane przepisami prawa, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  

Metadane

Data publikacji : 13.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Bosek
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
do góry